De Keuring

Inleiding

De enduranceproef is een conditie- en bekwaamheidsproef voor het paard. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de terreinjury is dan ook het zich vergewissen van de strikte dierenartscontrole tijdens de endurancewedstrijd. De officiële wedstrijddierenarts heeft de volledige controle over de gezondheid en het welzijn van het paard. De beslissing die de terreinjury neemt, op advies van ten minste twee dierenartsen, is definitief en er kan geen beroep aangetekend worden. Toch dient de terreinjury de reden op te geven waarom een paard wordt uitgesloten.

De voornaamste taak van de optredende dierenarts is dus in het belang van de gezondheid en het welzijn van het paard tijdens de enduranceproef. Enkel de deelnemers die hun paarden reglementair hebben aangeboden voor deze inspecties en goed bevonden werden komen in aanmerking om in de definitieve einduitslag te verschijnen.

Verder is er ook een opvoedkundige taak weggelegd voor de keurende dierenarts. Zo is het aangeraden de deelnemers bij te staan met raad om problemen te vermijden en om zo het welzijn van het paard te verzekeren. Als een paard afgekeurd is aanvaard dan het deskundig oordeel van de dierenarts en indien u vragen hebt om misschien dezelfde problemen in de toekomst te vermijden, stel deze dan op een beleefde wijze aan de keurende dierenarts. Als u vriendelijk bent voor hen zullen ze u graag verderhelpen.

Eerste inspectie

De eerste controle die de dierenarts dient te doen nadat de combinatie zich voor de eerste maal aanbiedt, is uiteraard controleren of de identiteit van het paard klopt met wat de ruiter heeft opgegeven. Dit kan gebeuren aan de hand van de gebruikelijke identificatiedocumenten: signalement, leeftijd, chip en dergelijke meer.
Denk eraan ALLE PAARDEN die op een wedstrijd verschijnen dienen gechipt te zijn, dit zal vanaf heden dan ook gecontroleerd worden.
Daarna zal de dierenarts moeten controleren of het aangeboden paard voldoet aan de verplichte inentingen. De enige inenting die vereist is zijn de jaarlijkse inentingen tegen paardeninfluenza zonder een missende jaarlijkse vaccinatie en dit na de verplichte booster aan het begin van deze jaarlijkse reeks.
Wanneer de ruiter geen correct vaccinatieboekje kan voorleggen zal hij een waarschuwing krijgen indien dit de eerste maal is. Deze waarschuwing zal door de dierenarts genoteerd worden op de individuele dierenartskaart.
Na deze identificatie en controle zal de dierenarts overgaan tot de gewone keuring van het paard zoals beschreven in de andere topics.

Hartslag

De hartslag is één van de meest objectieve parameters om de conditie van het paard te bepalen. Doch is dit ook een parameter die genetisch bepaald is en zo zullen sommige paarden(rassen) een lagere hartslag hebben in rust dan anderen. Om deze ongelijkheid min of meer uit te vlakken, is het reglement dusdanig opgesteld om de echte conditie van het paard te kunnen inschatten. Zo wordt de hoogte van de hartslag gekoppeld aan de snelheid dat de hartslag onder de vereiste waarden zakt. Dit gebeurt door de deelnemers die hun paard snel aanbieden ter controle bij de dierenarts minder strafpunten te geven dan paarden die er langer over doen om te recupereren.

De hartslag dient zo snel mogelijk na het aanbieden genomen te worden, m.a.w. deze keuring wordt als eerste uitgevoerd. Dit is tevens van belang omdat in sommige gevallen het paard een herkansing kan krijgen als de hartslag de eerste maal te hoog blijkt. Meer hierover later.
De meting geschiedt gedurende een tijdsbestek van 1 minuut of tweemaal 30 seconde. Wanneer de paarden ongewoon onrustig zijn en als dit duidelijk een invloed heeft om de hartslag dan is het toegestaan het paard even te laten wennen aan de situatie zodat de hartslag  stabiliseert en dat er dus een correctere waarde gemeten kan worden. Het is de dierenarts toegestaan bij twijfel de hartslag opnieuw te meten. Dit gebeurt op eigen initiatief van de dierenarts of jury, uiteraard niet op vraag van de deelnemer zelf.

Bij de controle van het hart voor vertrek is het belangrijk de conditie van het hart in te schatten. Vertoont het hart geen fysiologische gebreken die zware inspanningen onmogelijk maken of een risico inhouden. Abnormaal bijgeruis van het hart die het normaal functioneren bij zware inspanningen belet, leiden tot een startverbod.

De maximum waarden zijn afhankelijk over de reeks waarin de combinaties deelnemen. Voor de nationale proeven bedragen deze:
- 20, 30 & 40 km: maximum hartfrequentie is 60 slagen per minuut;
- 60 & 80 km: maximum hartfrequentie is 56 slagen per minuut:
- 100 km: maximum hartslagfrequentie is 60 slagen per minuut.

Beweging

De beweging van het paard wordt gekeurd op een geschikte ondergrond. Deze kan een zand- of graspiste zijn of een verharde ondergrond. Belangrijk om enige onregelmatigheden in de gangen vast te stellen is uiteraard dat de verkozen ondergrond mooi egaal is. Het is de taak van de terreinjury om te beslissen of de verkozen vetgate en loopbaan aan de vereisten voldoet.
Elk paard dat herhaaldelijk mankt op de rechte lijn in stap en/of draf en dit over een afstand van 40m heen en 40m terug, wordt uitgesloten. Dit geldt zowel op de voorgaande, de tussentijdse als de finale veeartscontroles.
Om het voordraven eerlijk te laten verlopen dient het paard voorgedraafd te worden met lange en losse teugel waarbij de beweging van het paardenhoofd niet verstoord wordt door de begeleider. Ook is het verboden om zich ter keuring aan te bieden met bandages of beenbeschermers. Het is de taak van de jury dit op te merken, maar in geval er toch deelnemers door de mazen van het net geglipt zijn, is het de optredende dierenarts toegestaan te eisen dat deze worden verwijderd.
Als de dierenarts geen volledige ongeschiktheid van het paard kan bevestigen zal het paard de wedstrijd mogen voortzetten. Bij twijfel over deze ongeschiktheid zal het paard steeds over het voordeel van de twijfel kunnen genieten en opnieuw mogen vertrekken.
Elke bijzonderheid in de gang dient op de individuele dierenartskaart genoteerd te worden om veranderingen in deze in de loop van de wedstrijd te kunnen vaststellen.
Bij de finale keuring van de beweging dient op dezelfde manier gekeurd te worden als voorgaande keuringen met dien verstande dat er moet gekeurd worden met de gedachte dat het paard in staat moet zijn om nog bereden te worden na een rustpauze.
De toekenning van de strafpunten is beperkt tot nul of vijf. Paarden die zuiver lopen krijgen uiteraard geen strafpunten, onregelmatig lopende paarden zullen gesanctioneerd worden met vijf strafpunten en dienen de wedstrijd te staken. Twee, drie of vier strafpunten kunnen voor beweging niet gegeven worden.
Bij twijfel kan de keurende dierenarts steeds een tweede opinie vragen van een keurende collega en het paard meermaals laten voordraven. Ook dit weer slechts op eigen initiatie van de dierenarts of de aanwezige jury. Dus niet op vraag van de deelnemer zelf.

Huidplooi

Met de test van de huidplooi wordt de uitdroging van het paard ingeschat.
De uitvoering van deze test geschiedt ter hoogte van de overgang van de hals in de schouder. Het aantal seconden dat de huid nodig heeft om weer in de oorspronkelijke toestand te komen zal meespelen in de uiteindelijke beoordeling van de algemene conditie.
Let op dat sommige paardenrassen (vb. Volbloeden) een elastischere huid hebben dan andere rassen wat soms een vertekend beeld kan geven bij te hard trekken.

Darmgeluiden

De activiteit van darmgeluiden is een parameter die een aanwijzing kan zijn van de vermoeidheid. Zelden worden paarden enkel voor deze waardemeter uitgesloten, meestal bevestigt de mindere activiteit in de darmen wat andere parameters reeds doen vermoeden.
De keurende dierenarts moet een globale beoordeling maken van de darmgeluiden in de vier kwadranten. Het is niet abnormaal dat in één of meer kwadranten mindere activiteit is en dit in tegenstelling tot andere kwadranten.
Aan de hand van de ervaring van de dierenarts zal deze een beoordeling maken over de algemene conditie van het paard.
In gevallen waarbij paarden na zware inspanning reeds snel worden aangeboden ter keuring, is het niet abnormaal dat verminderde of ontbrekende darmgeluiden worden vastgesteld. Dit is dan niet noodzakelijk een indicatie van vermoeidheid. Indien men genoeg geduld oefent, zal men bij een getraind paard her en der opnieuw darmgeluid kunnen gaan horen. Hier komt het weer aan op de ervaring van de keurende dierenarts om in te schatten, in combinatie met andere parameters, of dit al dan niet een verschijnsel van oververmoeidheid.
Bij ontbrekende darmgeluiden en twijfel kan de dierenarts steeds beslissen om de ruiter het paard opnieuw voor te brengen alvorens opnieuw te starten. Indien er na de rustperiode weer normale darmactiviteit is kan het paard weer goed bevonden worden om de proef verder te zetten.

Ademhaling

De ademhaling is geen parameter die als dusdanig meetelt om strafpunten toe te kennen aan de deelnemende combinatie. Echter kan een zichtbaar buitensporige versnelde ademhaling een indicatie zijn van de conditionele of gezondheidstoestand van het paard. Indien deze indicaties wijzen op een gevaar voor het gezondheid van het paard kan het paard op basis hiervan uit de wedstrijd genomen worden.
Elke abnormale ademhalingsbeweging dient op de individuele dierenartskaart genoteerd te worden om veranderingen in deze gedurende het wedstrijdverloop op te volgen.
Bij de initiële keuring dient er gelet te worden op abnormale ademhalingsgeluiden die kunnen wijzen op acute of chronische problemen in de longen of luchtpijpen.

Een ander verschijnsel dat tijdens endurancewedstrijden wel eens de kop durft opsteken is “panten”. Dit zien we het vaakst bij kleinere pony’s. Bij panten gaat het paard sterk versneld en oppervlakkig in- en uitademen. Dit om de lichaamstemperatuur sneller te doen dalen. Dit hoeft niet noodzakelijk tot uitsluiting te leiden. Al is het wel aangeraden dat het paard verder gekoeld wordt met water.

Capillaire vultijd

De graad van dehydratatie kan ook worden ingeschat met de capillaire vultijd. Deze test wordt gedaan op het tandvlees. Gedurende één seconde drukken we met de vinger op het tandvlees tot deze wit wordt. Het aantal seconden dat deze plek nodig heeft om weer de oorspronkelijke kleur te krijgen zal invloed hebben op de beoordeling van de dierenarts over de algemene conditie van het paard.

Slijmvliezen

Bij extreme inspanning zal de verhoogde stuwing het oogslijmvlies overdreven rood doen kleuren. In rust dient dit slijmvlies mooi rozig te zijn. De mate van verkleuring zal de dierenarts in rekening nemen bij de beoordeling van de algemene conditie van het paard op basis van zijn/haar ondervindingen.

Spiertonus

Het is belangrijk dat gedurende de controles ook de nodige aandacht besteed wordt aan de spieren. Wanneer het paard extreme verzuring of spierspanning vertoont, kan dit duiden op onderliggende problemen. Daarom zal de keurende dierenarts ook steeds de belangrijkste spiergroepen checken.

Algemene Indruk

Paarden die duidelijk tekenen vertonen van uiterste vermoeidheid, hitteberoerte, kolieken, myopathie of een uitermate hoge lichaamstemperatuur (40°C) dienen te worden uitgesloten om de gezondheid van het paard te waarborgen.
Bij een sterk verhoogde lichaamstemperatuur is het aangeraden dat de dierenarts de ruiter verplicht het paard verder te koelen (met ijs of water). Om de gezondheid van het paard te garanderen dient dit opgevolgd worden door de behandelende dierenarts en zal deze het paard controleren tot de situatie genormaliseerd is. Uiteraard is dit paard reeds uitgesloten (waarschijnlijk is de hartslag tevens te hoog).

Wonden en kwetsuren

Paarden die wonden of kwetsuren vertonen die reeds geregistreerd waren tijdens de eerste dierenartscontrole en die gedurende de voortgang van de wedstrijd verergerd zijn, of wanneer nieuwe wonden en kwetsuren opduiken die kunnen verergeren als men de wedstrijd verderzet, dienen te worden uitgesloten.
Omwille van deze reden is het belangrijk dat met in samenspraak met de eigenaar/berijder een duidelijke beschrijving van bestaande blessures neerschrijft op de individuele wedstrijdkaart om latere discussies te vermijden.

Hoeven en hoefbeslag

Paarden mogen deelnemen aan eender welke enduranceproef met of zonder hoefbeslag. Het hoefbeslag dat ze kiezen is eveneens vrij (ijzers, hoefschoenen, kunststof, …), maar het gekozen hoefbeslag dient correct aangebracht te zijn zodat de paarden geen kwetsuren van deze kunnen oplopen.

Recheck of herkeuring

Soms kan een deelnemende combinatie een Recheck of een herkeuring opgelegd worden. Er zijn echter twee verschillende Rechecks mogelijk.
De eerste Recheck en de meest voorkomende is deze wanneer een deelnemer zijn paard aanbiedt ter controle binnen de toegestane tijd maar het paard blijkt nog een te hoge hartslag te hebben. Bij tussentijdse controles (dus niet de finale controle) hebben de deelnemers dan nog recht op een tweede keuring indien ze binnen de opgelegde tijd (20 minuten na aankomst) kunnen heraanbieden. De hartslag tijdens deze Recheck dient op de wedstrijdfiche te worden genoteerd. Het is dus van belang dat de hartslag als eerste gemeten wordt, zo kan kostbare tijd voor de deelnemer gespaard worden. Voor berekening van de strafpunten, of voor de proeven vanaf 80km de starttijd, zal de tijd van de tweede aanbieding gebruikt worden.

Een tweede vorm van Recheck komt normaal gezien enkel voor in de hogere reeksen (vanaf 100 km) waar ze door de terreinjury worden opgelegd aan alle deelnemers. Deze Recheck is een herkeuring voor vertrek. De deelnemende combinaties dienen hun paard dan maximum 10 minuten voor vertrek van de volgende ronde aan te bieden om het paard opnieuw te laten keuren. Bij deze keuring moet de dierenarts nagaan of het paard de rustperiode goed verteerd heeft en niet abnormale stijfheid is opgetreden waardoor een nieuwe ronde starten nefast zou zijn voor het welzijn van het paard.
Bij deze keuring mogen de deelnemers hun paarden gezadeld aanbieden.
Een dergelijke Recheck kan in samenspraak met de terreinjury door de dierenarts gevraagd worden in andere gevallen indien deze twijfelt over de recuperatie van het paard. Dit moet steeds gebeuren met het oog op de bescherming van de gezondheid van het paard.

Het is de taak van de officiëlen, jury’s of stewards, om deze herkeuringen op te volgen.

Invullen wedstrijdfiche

Alle informatie die tijdens de inspecties en de dierenartscontroles bekomen is, dient op de individuele dierenartskaart van elk paard genoteerd te worden. Deze kaart moet beschikbaar blijven voor latere inspecties of controles.
De deelnemers hebben het recht om deze informatie die betrekking heeft op hun paard in te kijken en te kopiëren na elke inspectie of onderzoek. De individuele dierenartskaarten worden na beëindiging van de wedstrijd aan de deelnemers of de eigenaars van het paard terugbezorgd tijdens de prijsuitreiking.

Opgave

Elke deelnemer heeft het recht om op eender welk moment van de wedstrijd de proef vrijwillig te staken. In elk geval dient de ruiter zo spoedig mogelijk zijn paard ter keuring aanbieden bij de dierenarts. Het paard zal gekeurd worden zoals op andere keuringen met eventueel extra aandacht voor de reden van opgave.

Behandelingen tot 2 uur na wedstrijd

Elke diergeneeskundige behandeling van het paard, toegediend binnen 2 uur na het einde van de proef, zal de eliminatie van het paard tot gevolg hebben. Behalve wanneer de wedstrijddierenarts beslist dat het om kleine kwalen gaat.

Noodgevallen

Indien een paard sterft, om welke reden ook, in de periode tussen de eerste dierenartscontrole en de laatste inspectie, dient de terreinjury een rapport over te maken aan de secretaris-generaal van K.B.R.S.F. Dit rapport zal worden opgesteld samen met de verantwoordelijke dierenarts.

Best Condition Award

Op vraag van de organisator kan er aan reeksen vanaf 80 km ook een aparte prijs uitgereikt worden. Deze prijs is gekend onder de noemer Best Condition Award en beloont ruiter die met het fitste en meest frisse paard de eindmeet bereikt.
Deze prijs is een extra die de organisator kan voorzien en is dus niet verplicht en dus ook niet voor elke wedstrijd van toepassing.

Wij danken Dr. Kathleen Verswijvel voor haar deskundige hulp bij het samenstellen van dit verhelderend overzicht. Dr. Verswijvel is reeds jaren zelf actief binnen het endurancegebeuren en dit zowel als fervent amazone alsook als keurend dierenarts op verscheidene wedstrijden.